+32 56 62 11 11
FAQ Bestel

Algemene voorwaarden

Voorgaande prijslijsten en (eventuele) verkoopsvoorwaarden zijn nietig. Alle aan­biedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro af Waregem netto, zonder korting noch vracht of verpakking noch andere en zijn vrijblijvend. De BTW is niet inclusief.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar in Euro.

Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden.

Behoudens andersluidende bepaling vanwege de koper, heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende, en de ontbrekende maten door de meest benaderende te vervangen.

AFBESTELLING

De verkoper kan ten alle tijde een schriftelijk bevestigend order annuleren zonder verdere schadevergoeding, wanneer blijkt dat:

  • voorgaande facturen niet op de vervaldag werden betaald;
  • bekomen refertes betreffende de aankoper onvoldoende betrouwbaar wordt geacht en dit zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven;
  • in geval van misgewas of heerkracht zoals ongunstige weersgesteltenis, aan­houdende vorstperiodes, vorstschade en alle andere abnormale omstandigheden die het de verkoper onmogelijk maken een normale levering uit te voeren.

GARANTIES

De verkoper garandeert in geen geval de groei, bloei of herneming van de geleverde planten, hetzij bij uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst.

LEVERING

De goederen reizen op kosten, risico’s en gevaar van de koper, zelfs in geval van een overeengekomen franco levering. 

Vertraging bij de levering kan nooit een reden zijn om schadevergoeding te eisen door de koper.

Indien de koper een geplaatste bestelling of een gedeelte ervan afbestelt, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van 20 % op de waarde van de afbetaling, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft.

Wanneer de verkoper een grotere vergoeding eist, zal hij moeten bewijzen dat de door hem geleden schade hoger is dan 20 % van de waarde van de afbestelling.

Van nieuwe bestellers wordt vereist dat ze voldoende refertes zouden geven, op voorhand betalen of tegen onwederroepelijk documentair krediet. Alleen in vooraf bepaalde gevallen zal tegen terugbetaling gestuurd worden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

CC CONTAINERS

Indien CC containers niet geruild worden bij de levering, rekenen wij hiervoor huur aan (zie cataloog en website www.denolf.com).

KLACHTEN

Alle weigeringen en alle klachten bij levering moeten per aangetekend schrijven binnen 3 werkdagen volgend op de aflevering ter kennis van de verkoper gebracht worden, zoniet kan aan de weigering en/of klachten geen enkel gevolg gegeven worden door de verkoper.

Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer moet de koper zijn verhaal richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is, en eventueel tot de verzekeraar, telkens met een kopie aan de verkoper.

BETALING

Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar te Waregem, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en deze overeenkomst op de orderbevestingen en op de factuur is vermeld.

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de gestelde vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 2 % per maand tot op de dag van de betaling.

Bovendien dient de koper in geval van niet-betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 €.

Bovendien zijn buitenlandse kopers, aan wie wij met ons uitdrukkelijk akkoord in een andere munt dan Euro zouden gefactureerd hebben, verantwoordelijk voor gebeurlijk wisselverlies ten gevolge van een laattijdige betaling, en de verkoper heeft het recht dit wisselverlies bij de koper op te eisen aan de hand van onherroepelijke bankbewijzen.

BEVOEGDHEID

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd of een andere rechtbank naar keuze van de verkoper. 

Op alle overeenkomsten en bij eventueel geschil is enkel het Belgische recht van toepassing.

TAAL

Anderstalig versies van onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven.  De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.

MPS-GAP

Willy De Nolf bvba is MPS-GAP gecertificeerd. Ieder misbruik van de onderstaand MPS-GAP kennummers is niet toegestaan.

MPS nummer: 801542 - GGN nummer: 4050373501082

Top